↑TOP

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比

Jason(tunacat) 站方人員
發文: 10,299 經驗: 40,484
發表於 2017-10-18 06:21

Mate 10 Pro、Note 8 拍照對比

華為在 10 月 16 日時,正式發表大螢幕 Mate 旗艦系列的 2017 新品:HUAWEI Mate 10 以及 Mate 10 Pro,小編先前也做了關於 Mate 10 Pro 的拍照與效能速測;做為一款搭載徠卡雙鏡頭的旗艦機,大家應該也很想多看看它的實拍照片,也因此小編用了今天空閒的時間,在慕尼黑市內到處走走,拍攝許多照片;另外小編也帶了三星 Note 8,這篇文章中就來對比一下二機的拍照實力。

這邊要請大家注意的是,我們拿到的 Mate 10 Pro 是歐版工程測試機,之後的台灣市售版在軟體、實拍畫質上可能會有不同。

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比


華為 Mate 10 Pro 以及三星 Note 8 在主相機部份都採用了雙鏡頭設計,但兩者的做法有點不同:Mate 10 Pro 主要是以一個 1200 萬畫素 F1.6 彩色相機,搭配一個 2000 萬畫素 F1.6 黑白相機,並且支援 OIS 以及四合一對焦系統;而三星 Note 8 則使用一個 1200 萬畫素 F1.7 標準相機,以及一個 1200 萬畫素 F2.4 2X 望遠相機,並支援雙鏡頭 OIS 以及 dual pixel 相位差對焦技術。

而在這一次測試中,小編基本上都使用相機的預設值拍攝,僅使用自動模式拍攝(某些相片使用了大光圈模式或是景深模式),相機也盡量使用中央對焦點。大家可以看看照片樣本,跟我們說一下你喜歡哪一台手機的拍攝風格。

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
 


變焦部份

華為 Mate 10 Pro 以及三星 Note 8 都可以支援 2X 變焦,並且直接在相機介面上設計快速切換 1X 與 2X 的按鈕,方便用戶快速拉近與拉遠。但有別於 Note 8 直接使用 2X 望遠相機,Mate 10 Pro 的二倍變焦在本質上還是數位變焦(雖然它做了一點處理,讓畫質更清晰),因此畫質部份還是 Note 8 較好,但兩者之間的差異並不是非常大。

Mate 10 Pro 變焦拍攝樣本(左為 1X,右為 2X)

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比

Note 8 變焦拍攝樣本(左為 1X,右為 2X)

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比

 

大光圈模式 vs. 景深模式

Mate 10 Pro 與 Note 8,都具備雙鏡頭設計,也都加入了透過雙鏡頭模擬,讓背景模糊,營造類似大光圈鏡頭拍攝的淺景深感覺;此功能在 Mate 10 Pro 叫做「大光圈模式」,在 Note 8 叫做「景深模式」。兩者在模擬實作上有些差異,二機雖然都並非採用單純的高斯模糊演算法模糊背景,不過 Mate 10 Pro 的模糊看起來比較類似大光圈鏡頭的樣子(一些高光的部份會變成圓形光點),Note 8 雖然也有類似的做法,但程度上比較輕一些。

另一方面,Note 8 的景深模式會切換到 2X 望遠相機拍攝,與 Mate 10 Pro 的焦段不同,因此 Note 8 在拍攝景深照片時,需要稍微站得離拍攝主體遠一些,背景看起來也會放得比較大。

此外,Mate 10 Pro 的大光圈模式,在拍攝完畢之後,還是可以在照片上對任何一點重新對焦,但 Note 8 並沒有此功能,它只能調整背景的模糊程度。不過,Note 8 支援雙拍模式,它在按下快門的時候,會同時利用望遠相機與標準相機拍攝照片,得出一張廣角的照片以及一張 2X 變焦的景深照片,這也是 Mate 10 Pro 無法達到的。

Mate 10 Pro 大光圈模式、Note 8 景深模式拍攝樣本(左為 M10P,右為 N8)

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比

 

一般實拍對比(左:Mate 10 Pro,右:Note 8)


雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比

 

前置相機自拍


雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
▲ Mate 10 Pro 前置相機一樣支援人像模式(右),可針對人物以外的部份模糊化。

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
▲ Note 8 前置相機並無背景模糊功能。

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
▲ 較暗環境下的自拍。(左:M10P,右:N8)

雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比 雙鏡頭旗艦 HUAWEI Mate 10 Pro、Samsung Note 8 拍照對比
▲ 戶外陰影下自拍。(左:M10P,右:N8)

 

影片拍攝比較▲ HUAWEI Mate 10 Pro 影片錄製樣本 (1)


▲ HUAWEI Mate 10 Pro 影片錄製樣本 (2)


▲ Samsung Galaxy Note 8 影片錄製樣本 (1)


▲ Samsung Galaxy Note 8 影片錄製樣本 (2)

 

延伸閱讀

高佔比螢幕、新一代徠卡雙鏡頭,華為 Mate 10 系列正式發表
防水全螢幕旗艦,HUAWEI Mate 10 Pro 開箱、效能、實拍速測
華為 Mate 10 Porsche Design、Mate 10 實機動眼看
華為 Mate 10、Mate 10 Pro、Mate 10 Porsche Design 規格比較

 
X-47B(yuasana3) 一般網友
發文: 475 經驗: 2,062
發表於 2017-10-18 09:09
mate10的成像能力確實更上層樓了 但還是小輸n8 更不用提我心目中的照相手機王者u11了
不過會選mate10的人 應該不會太在意 因為他們要的是那股"徠味" 至於成像中上即可
只要是好的產品都值得讚賞 不論任何品牌三星除外
SSS(coolee) 一般網友
發文: 623 經驗: 3,300
發表於 2017-10-18 09:34
可怕,難怪現在只有三星,蘋果,華為敢賣超過兩萬五
丹尼爾(epic520) 特約作者
發文: 3,175 經驗: 16,774
發表於 2017-10-18 09:59
從 Moto Z 發送
被note8電假的
「陪我一起長大的好機友~乖乖!」
Austin(lamin660) 一般網友
發文: 2,187 經驗: 8,134
發表於 2017-10-18 10:09
從 iPhone 發送
我比較喜歡N8拍出來的感覺
啾啾(gtojay) 一般網友
發文: 4,983 經驗: 11,193
發表於 2017-10-18 10:55
我覺得隨便一支手機在慕尼黑拍應該看起來都很漂亮
這裡的風景太強了XD
有說錯的地方歡迎指教
w55555571(w55555571) 一般網友
發文: 1 經驗: 10
發表於 2017-10-18 11:50
從 Huawei Mate 9 發送
小編 不是我要說糗你
總覺得是你拍照問題
https://www.saydigi.com/2017/10/huawei-mate-10-pro-2.html
別人照片和你的照片有落差
洪培睿
ㄚ宏(小恩)(rolex6668) 一般網友
發文: 1,130 經驗: 7,862
發表於 2017-10-18 12:36
從 iPhone 發送
這種實力想拼note8,只怕連nokia的菜頭都拼不過
bertwei222(bertwei222) 一般網友
發文: 1 經驗: 28
發表於 2017-10-18 12:48
從 Huawei P10 Plus 發送
一看就知道不會拍照
這文章真的太扯
我光p10+ 拿幾張照片出來都拍的比上面好 沒有護航 但和其他人拍出來 mate10 差異太大
壽司(pendesmix) 一般網友
發文: 148 經驗: 1,303
發表於 2017-10-18 12:50
拍照進步不少,細節還差Note8一些。 顏色反而mate10 pro較自然

ePrice留言

訪客
 通知發文者有新的回覆訊息